SAKRAMENTAI (lot. priesaika, įsipareigojimas) yra Kristaus įsteigti ir Bažnyčiai perduoti veiksmingi malonės ženklai, kuriais mums teikiamas dieviškasis gyvenimas. Regimos apeigos švenčiant sakramentus paženklina ir kiekvienam sakramentui būdingas malones. Sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie juos priima pasirengę.

     Bažnyčia teikia sakramentus kaip kunigiškoji bendruomenė, sudaryta iš gavusiųjų kunigystę Krikštu ir įšventintųjų Bažnyčios tarnų.

     Šventoji Dvasia parengia tikinčiuosius sakramentams Dievo žodžiu ir tikėjimu, su kuriuo deramai pasirengusios širdys priima žodį. Tad sakramentai stiprina ir išreiškia tikėjimą.

   Sakramentinio gyvenimo vaisiai tenka ir atskiram asmeniui, ir Bažnyčiai. Kiekvienam tikinčiajam toks vaisius yra gyvenimas Dievui Jėzuje Kristuje, o Bažnyčiai - didėjanti meilė ir stiprėjanti jos, liudytojos, pasiuntinybė.

    "Sakramentai skirti žmonėms šventinti, Kristaus kūnui ugdyti, pagaliau Dievui garbinti" (SC, nr.59)